Difficulties and Expectations of Foreign Nursing Students in the Clinic

Authors

  • Serap Parlar Kılıç İnonu University Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Malatya, Turkey
  • Gülendam Karadağ Dokuz Eylül University
  • Nermin Kılıç Fırat University Institute of Health Sciences, Nursing Department, Turkey
  • Cihat Demirel Fırat University Institute of Health Sciences, Nursing Department, Turkey

DOI:

https://doi.org/10.32674/jcihe.v13i1.1684

Keywords:

difficulties, expectations, nursing, foreign students, clinic

Abstract

The purpose of this study was to determine the difficulties and expectations of foreign nursing students during their nursing practice in the clinic. This qualitative study was conducted with six foreign students studying in the department of nursing at a university in Turkey. The data were collected by using a focus group interview method, and two focus group interviews were held. Two main themes, namely, difficulties during the nursing practices in the clinic and expectations, and related subthemes were determined.  All the students described the difficulties they experienced regarding nursing practices in the hospital. The foreign and migrant students participating in this study experienced difficulties regarding communication, applying treatments, providing training to patients, and applying care interventions to patients during nursing practice in the clinic; they also had expectations from nursing educators to spend sufficient time with them and be present with them in the clinic, and from nurses to assist them for adaptation to the clinic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamson, E. (2018). Culture, courage and compassion: Exploring the experience of student nurses on placement abroad. Journal of Compassionate Health Care, 5(5). https://doi.org/10.1186/s40639-018-0048-4

Akıncı, Z. (2015). Meslek yüksekokullarında verilen turizm eğitiminin değerlendirilmesi: Bir odak grup calışması [The evaluation of tourism educationin vocational high schools: A focus group study]. Mediterranean Journal of Humanities, 5(1), 43-59. https://doi.org/10.13114/MJH.2015111367

Alagöz, S. B. & Geçkil, E. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sorunlarının incelenmesi: Konya İli örneği [Investigation of the problems of foreign university students: Konya Province examination]. Anatolian Nursing Health Sciences Journal, 20(4), 278-284.

Allan, H. & Larsen, J. A. (2003). “We need respect”: Experiences of internationally recruited nurses in the UK. https://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/78587/002061.pdf

Almutairi, K. M. (2015). Culture and language differences as a barrier to provision of quality care by the health workforce in Saudi Arabia. Saudi Medical Journal, 36(4), 425–431. https://doi.org/10.15537/smj.2015.4.10133

Arlı, E. (2013). Barınma yerinin üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişim ve akademik başarı üzerindeki etkilerinin odak grup görüşmesi ile incelenmesi. [Review of the effects of housing place on individual and social development and academic success of university students by focus group discussion]. Journal of Higher Education and Science, 3(2), 173-178.

Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi [Determination of validity, reliability and sample size in qualitative studies]. Dokuz Eylul University E- Jornal of Nursing Faculty, 9(1), 23-28

Clarke, V. & Braun, V., (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist, 26(2), 120-123.

Dağ, Gülten S, Kılıç, Hülya Fırat, and Görgülü, Refia S, (2019). Difficulties in clinical nursing education: Views of nurse instructors’. International Archives of Nursing and Health Care, 5(1), 114. doi: 10.23937/2469-5823/1510114.

Dilshad, R. M. & Latif, M. I. (2013). Focus group interview as a tool for qualitative research: An analysis. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 33(2), 191-198.

Doğru, ME. (2020). Yükseköğretim Kurumlarında Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrenci Dağılımının Analizi: Mersin Üniversitesi Örneği [Analysis of the Distribution of Foreign Students Studying in Higher Education Institutions: The Case of Mersin University]. International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP’20), 5-6 December, 2020 Proceedings Book (pp. 132-144).

Enterieva, M. & Sezgin, F. (2016). Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi [The fulfilment level of Turkic Republics higher education students’ academic and social expectations in Turkey]. Journal of Higher Education and Science, 6(1), 102-115. https://doi.org/10.5961/jhes.2016.147

Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (2014). Nitel Araştırmalar. Hemşirelikte Araştırma, [Qualitative research. Research in nursing], İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi. 133-145.

Ertürk, Y. E., Beşirli, H. & Dursun, T. (2004). Türk cumhuriyetleri öğrencilerinin Türk dünyasına bakışları [Perspectives of students of Turkish republics to the Turkish World]. Ankara, Siyasal Kitabevi.

Foronda, C. L. (2008). A concept analysis of cultural sensitivity. Journal of Transcultural Nursing, 19(2), 207-212. https://doi.org/10.1177/1043659608317093

Günüşen, N. P & Üstün, B., (2012). Hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimde verilen geribildirime yönelik görüşleri [The perspectives of nursing students about feedback in clinical education]. Anatolian Nursing Health Sciences Journal, 15(3), 197-204.

Jamshidi, N., Molazem, Z., S., Farkhondeh, T. C. & Kalyani, M. N. (2016). The challenges of nursing students in the clinical learning environment: A qualitative study. Scientific World Journal, 1846178.

Jirwe, M., Gerrish, K. & Emami, A. (2010). Student nurses' experiences of communication in crosscultural care encounters. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 436-444. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00733.x.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. [Qualitative research methods in the social sciences]. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi [Paradigm transformation in social sciences research: Rise of qualitative approach]. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-86.

Kesten, A., Kıroğlu, K. & Elma, C. (2010). Language and education problems of international students in Turkey. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 65-85.

Kıroğlu, K., Kesten, A. & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları [Socio-cultural and economical problems of undergraduate international students in Turkey]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39.

Killam, L. & Carter, L. (2010). Challenges to the student nurse on clinical placement in the rural setting: A review of the literature. Rural Remote Health, 10(3), 1523.

Kocabıyık, O. O. (2016). Olgubilim ve Gömülü Kuram: Bazı Özellikler Açısından Karşılaştırma [Phenomenology and grounded theory: A Comparison in terms of Some features]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 51-66.

Kocabıyık, O. O., Donat, S. B. & Güvendir, M. A. (2019). Yükseköğretimde Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Sorunları [The problems of international students studying in higher education]. Journal of Human Sciences, 16(2), 561-581. doi:10.14687/jhs.v16i2.5455.

Lundberg, P. C., Bäckström, J. & Widén, S. (2005). Caregiving to patients who are culturally diverse by Swedish last-year nursing students. Journal of Transcultural Nursing, 16(3), 255-262. doi:10.1177/1043659605274952

Ma, A. X., Griffin, M. T., Quinn, C., Katie, L. & Fitzpatrick, J. J. (2010). Demands of immigration among Chinese nurses. International Journal of Nursing Practice, 1, 443-53. doi:10.1111/j.1440-172X.2010.01868.x

Maier-Lorentz, M. M. (2008). Transcultural nursing: Its importance in nursing practice. Journal of Cultural Diversity, 15, 37-43.

Malekisanimaleki, R. & Altay, B. (2017). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek ve yalnızlık düzeyleri ile kaygı durumlarının belirlenmesi [The determination of social support and livestock levels of foreign students who have studied in Ondokuz Mayıs University]. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, (1-2-3), 71-96.

Moyce, S., Lash, R., & Siantz, M. L. de L, (2016). Migration experiences of foreign educated nurses: A systematic review of the literature. Journal of Transcultural Nursing, 27(2), 181-188. doi:10.1177/1043659615569538

Narouz, L. I. (2018). Challenges and culture shock symptoms among international nursing students at Cairo University. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS) 7(4), 58-66. doi: 10.9790/1959-0704055866 www.iosrjournals.org 58

Okougha, M. & Tilki, M. (2010). Experience of overseas nurses: The potential for misunderstanding. British Journal of Nursing, 19(2), 102-106. doi:10.12968/bjon.2010.19.2.46293

Özçetin, S. (2013). Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler [The factors that effect foreign university students social adaptation]. Master’s Thesis, Turkey; Hacettepe University Institute of Social Sciences.

Polat, D. C. & Akcan, E. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Yabancı Uyruklu Hastalara Bakım Vermede Yaşadığı Güçlükler [Difficulties experienced of nursing students who give care to foreign patients]. Anatolian Nursing Health Sciences Journal, 19, 9-13.

Polat, Ş. Erkan, H. A. Çınar, G. & Afşar D. L. (2018). Bir Üniversite Hastanesinde Klinik Uygulama Yapan Öğrenci Hemşirelerin Uygulama Alanlarına Yönelik Görüşleri [Opinions of student nurses practicing in clinics of a university hospital about their fields of application]. Journal of Health and Nursing Management, 5(2), 64-74.

Rienties, B. & Tempelaar, D. (2013). The role of cultural dimensions of international and Dutch students on academic and social integration and academic performance in the Netherlands. International Journal of Intercultural Relations, 37(2), 188-201. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2012.11.004

Shawwa, L. A., Abulaban, A. A, Abulaban, A. A, Merdad, A., Baghlaf, S., Algethami, A., Abu-shanab, J. & Balkhoyor, A. (2015). Factors potentially influencing academic performance among medical students. Advances in Medical Education Practice, 6, 65-75.

OECD. (2016). International students numbers. Retrieved from http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Turkey-Turkish.pdf

Seviğ, Ü. & Tanrıverdi, G. (2012). Kültürlerarası hemşireliğin tanımı, amacı, önemi ve tarihsel gelişimi. Kültürlerarası Hemşirelik, 1. Baskı. İstanbul, İstanbul Kitabevi, ss.109-114.

Sezgin, A. A. & Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen uluslararası öğrencilerin sosyal uyum ve toplumsal kabul süreci [Social cohesion and social acceptance process of incoming international students]. Humanitas, 4(7), 417-436.

Sherman, R. O. & Eggenberger, T. (2008). Transitioning internationally recruited nurses into clinical settings. Journal of Continuing Education in Nursing, 39(12), 535-44. https://doi.org/10.3928/00220124-20081201-03

Small, L. & Pretorius, L. (2010). Foreign nursing students: Their profile and perceptions of nursing care in Namibia. Journal of Interdisciplinary Health Sciences, 15(1), 1-8.

Stimpson, J. & Martin, K. (2005). Cultural perceptions of Finnish nursing students regarding people and nurses of the United States: A pilot study. Journal of Transcultural Nursing, 16(1): 64-70. doi: 10.1177/1043659604270961.

Şahin, M. & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Academic success levels of foreign students at universities, their problems and solutions]. Milli Eğitim Dergisi, 43(204), 88-113.

Tanrıverdi, G. Okanlı, A., Şıpkın, S., Özyazıcıoğlu, N. & Akyıl, R. (2010). The evaluation of the cultural differences experienced by nursing and midwifery students in nursing. Dokuz Eylul University E- Jornal of Nursing Faculty, 3, 117-122.

Taşcı, S. (2012). Sağlık ve hastalığı etkileyen kültürel faktörler. Editor’s: Seviğ Ümit, Tanrıverdi, G., Kültürlerarası Hemşirelik. İstanbul Tıp Kitabevleri. 1. Baskı, 19-44.

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349-357. doi:10.1093/intqhc/mzm042

Tortumluoglu, G., Okanli, A., Ozyazicioglu, N., & Akyil, R., (2006). Defining cultural diversities experienced in patient care by nursing students in Eastern Turkey. Nurse Education Today, 26(2), 169-175. doi:10.1016/j.nedt.2005.08.008

Tortumluoğlu, G., Okanlı, A., Şıpkın, S., Özyazıcıoğlu, N. & Akyıl, R. (2007). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin bakım verirken yaşadıkları kültürel deneyimler ve etkileyen faktörler. T.S.K.II. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. 8-11 Mayıs 2007. Dedeman Ski Lodge, Erzurum.

Bahçecioğlu, T., Gülcan, T., & Dayapoğlu, N. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin ve klinik hemşirelerin intörn uygulamasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi [Determining the opinions of clinic nurses and nursing students about internship]. Anatolian Nursing Health Sciences Journal, 20(3), 170-179.

Tuzcu, A. (2014). Personal problems experienced by the students of nursing in a migrant receiving Province of Antalya and their problems during providing care to migrants in the application area. International Journal of Human Sciences, 11(1), 535-550.

Tuzcu, A. & Bademli, K. (2014). Göçün psikososyal boyutu [Psychosocial aspects of migration]. Current Approaches in Psychiatry, 6(1), 56-66. doi: 10.5455/cap.20130719123555

Türkiye, G. R. (2017). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 40.

Tiwaken, S. U. Caranto, L. C. & David, J. J. T. (2015). The real world: Lived experiences of student nurses during clinical practice. International Journal of Nursing Science, 5(2), 66-75. doi: 10.5923/j.nursing.20150502.05

Weaver, M. R. (2006). Do students value feedback? Student process. Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394. https://doi.org/10.1080/02602930500353061

Xu, Y., Gutierrez, A. & Kim, S. H. (2008). Adaptation and transformation through (un)Learning: Lived experiences of immigrant Chinese nurses in US healthcare environment. Advances in Nursing Science, 31(2), E33-E47. doi:10.1097/01.ANS.0000319570.99254.e5

Downloads

Published

2021-03-23

How to Cite

Parlar Kılıç, S., Karadağ, G., Kılıç, N., & Demirel, C. (2021). Difficulties and Expectations of Foreign Nursing Students in the Clinic. Journal of Comparative & International Higher Education, 13(1), 114–132. https://doi.org/10.32674/jcihe.v13i1.1684

Issue

Section

Empirical Article