Khramtsova, I. “Why Study in Finland: RAMK, SAMK, and PBL”. Journal of International Students, vol. 1, no. 2, July 2011, pp. 36-37, doi:10.32674/jis.v1i2.550.