Khramtsova, I. (2011) “Why study in Finland: RAMK, SAMK, and PBL”, Journal of International Students, 1(2), pp. 36–37. doi: 10.32674/jis.v1i2.550.