Khramtsova, Irina. 2011. “Why Study in Finland: RAMK, SAMK, and PBL”. Journal of International Students 1 (2):36-37. https://doi.org/10.32674/jis.v1i2.550.