Khramtsova, I. (2011). Why study in Finland: RAMK, SAMK, and PBL. Journal of International Students, 1(2), 36–37. https://doi.org/10.32674/jis.v1i2.550